Informacja publiczna i rejestr publiczny

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2016.1764) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

 1. polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  1. zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, 
  2. projektowaniu aktów normatywnych, 
  3. programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań, 
 2. podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  1. statusie prawnym lub formie prawnej, 
  2. organizacji, 
  3. przedmiocie działalności i kompetencjach, 
  4. organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, 
  5. strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, 
  6. majątku, którym dysponują, 
 3. zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  1. trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, 
  2. trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, 
  3. sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, 
  4. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 
  5. stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, 
  6. prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, 
  7. naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych, 
  8. konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 4. danych publicznych, w tym:
  1. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: 
   • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, 
   • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, 
  2. stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, 
  3. treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, 
  4. informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
 5. majątku publicznym, w tym o:
  1. majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, 
  2. innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, 
  3. majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, 
  4. majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach, 
  5. dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat, 
  6. długu publicznym, 
  7. pomocy publicznej, 
  8. ciężarach publicznych.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.2005.205.1692 z późn. zm.) nakłada na podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze.
Dane udostępnia się podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej. 


PDFWzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.pdf
 

Dane adresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Długosza 114
Telefon: 34 317 44 00
Fax: 34 317 13 45
 
e-mail:
www.pupklobuck.pl
NIP: 574-134-57-69
REGON: 151526009
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj: 340
W tym miesiącu: 6411
Wszystkich odwiedzin: 326576
Polityka prywatności