Dział Instrumentów Rynku Pracy

PRACE INTERWENCYJNE

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ  PRAC INTERWENCYJNYCH

Miejsce załatwienia

Pokój 205 A, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-20

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 205 A

Wymagane dokumenty

wniosek o organizację prac interwencyjnych wraz z kompletem dokumentów

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony
(Starosta i pracodawca)

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwiec 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864)

 

ROBOTY PUBLICZNE

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH

Miejsce załatwienia

Pokój 205 A, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-20

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 205 A

Wymagane dokumenty

wniosek o organizację robót publicznych wraz z kompletem dokumentów

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony (Starosta i organizator/pracodawca)

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwiec 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek
na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864)

 

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC  SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

Miejsce załatwienia

Pokój 205 A, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-20

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 205 A

Wymagane dokumenty

roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania  prac społecznie użytecznych
(Gmina składa do 31 stycznia każdego roku)

Forma załatwienia sprawy

zawarcie porozumienia pomiędzy Starostą a Gminą

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
(Dz. U. z 2017 r. , poz. 1065 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 22 lipiec 2011 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 r. nr 155, poz. 921)

 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Miejsce załatwienia

Pokój 206, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-21

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 206

Wymagane dokumenty

wniosek o przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej wraz z kompletem dokumentów (w tym biznes plan) 

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Etapy postępowania w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 • przedłożenie i podpisanie wskazanej formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków,
 • zawarcie umowy o przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej,
 • wydatkowanie środków zgodnie z wnioskiem i warunkami zawartej umowy,
 • rozliczenie przyznanych środków najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia uruchomienia działalności gospodarczej

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2015 r. , poz. 1041)


WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO
 

Miejsce załatwienia

Pokój 206, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-22

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 206

Wymagane dokumenty

wniosek o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z kompletem dokumentów

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Etapy postępowania w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 • przedłożenie i podpisanie wskazanej formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków,
 • podpisanie umowy w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • wydatkowanie środków przez podmiot zgodnie z wnioskiem i warunkami zawartej umowy nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 • stwierdzenie utworzenia stanowiska pracy przez PUP,
 • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej,
 • dokonanie przez PUP refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na podstawie przedłożonego wniosku wraz z kompletem dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. z   2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1041)

 

STAŻE

ROZPATRYWANIE  WNIOSKÓW  O  ORGANIZACJĘ  STAŻY  

Miejsce załatwienia

Pokój 205, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-18, 34-317-44-19

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 205

Wymagane dokumenty

wniosek o organizację stażu wraz z kompletem dokumentów

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony
(Starosta i pracodawca)

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
 (Dz. U. z 2017  r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009 r. nr 142, poz.1160)

 

REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ
 

Miejsce załatwienia

Pokój 205 A, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-20

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 205 A

Wymagane dokumenty

wniosek o dokonanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub opieki
nad osobą zależną

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)

 

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

ROZPATRYWANIE  WNIOSKÓW  O  ORGANIZACJĘ PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH
 

Miejsce załatwienia

Pokój 205 A, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-20

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 205 A

Wymagane dokumenty

wniosek o organizację przygotowania zawodowego dorosłych wraz z kompletem dokumentów

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014 r., poz. 497)

 

BON NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

ROZPATRYWANIE  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE
 

Miejsce załatwienia

Pokój 205 A, I piętro

Numer telefonu

34- 317-44-30

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 205 A

Wymagane dokumenty

wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
wraz z kompletem dokumentów

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony
(Starosta i osoba bezrobotna)

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).


BON NA ZATRUDNIENIE

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA PRACODAWCY
 

Miejsce załatwienia

Pokój 205 A, I piętro

Numer telefonu

34- 317-44-30

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 205 a

Wymagane dokumenty

wniosek o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego wraz z kompletem dokumentów

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony
(Starosta i pracodawca)

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. z 2017  r., poz. 1065 z późn. zm.)


BON STAŻOWY

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH BONU STAŻOWEGO DLA PRACODAWCY
 

Miejsce załatwienia

Pokój 205, I piętro

Numer telefonu

34- 317-44-18, 34-317-44-19

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 205

Wymagane dokumenty

wniosek o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego dla pracodawców wraz
z kompletem dokumentów

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony
(Starosta i pracodawcą)

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. z 2017  r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009 r. nr 142, poz.1160)

 

ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO
 

Miejsce załatwienia

Pokój 205 A, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-30

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 205 A

Wymagane dokumenty

wniosek o przyznanie świadczenie aktywizacyjnego za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną wraz z kompletem dokumentów

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony
(Starosta i pracodawca)

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
(Dz. U. z 2017  r. poz. 1065 z późn. zm.)


DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA
 

Miejsce załatwienia

Pokój 205 A, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-30

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 205 A

Wymagane dokumenty

wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia wraz z kompletem dokumentów

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony
(Starosta i pracodawca)

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. z 2017 r.  poz. 1065 z późn. zm.)

 

REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJE CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
 

Miejsce załatwienia

Pokój 205 A, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-20

Miejsce złożenia dokumentów

informacja, kancelaria podawcza, pokój 205 A

Wymagane dokumenty

wniosek o refundacje części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia wraz z kompletem dokumentów

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony
(Starosta i pracodawca)

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
(Dz. U. z 2017  r.  poz. 1065 z późn. zm.)

 

REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 R.Ż.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 R.Ż.

Miejsce załatwienia

Pokój 205 A, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-20

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 205 A

Wymagane dokumenty

wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych
do 30 r.ż.

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony
(Starosta i pracodawca(

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
 (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1065 z późn. zm.)


GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY

Miejsce załatwienia

Pokój 206,I piętro

Numer telefonu

34-317-44-22

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 206

Wymagane dokumenty

wniosek o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje podpisanie umowy przez strony
(Starosta i pracodawca

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty wpływu kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
 (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1065 z późn. zm.)

 

ŚRODKI DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW

Miejsce załatwienia

Pokój 206, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-22

Miejsce złożenia dokumentów

kancelaria podawcza, pokój 206

Wymagane dokumenty

wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej wraz
z kompletem dokumentów

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Etapy postępowania w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 • negocjacje warunków umowy,
 • przedłożenie i podpisanie wskazanej formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków,
 • podpisanie umowy w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • rozliczenie i wydatkowanie przyznanych środków

Podstawa prawna     

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017.,poz. 1065 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.);

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 październik 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 102);


REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 

Miejsce załatwienia

Pokój 206, I piętro

Numer telefonu

34-317-44-22

Miejsce złożenia dokumentów

informacja, kancelaria podawcza, pokój 206

Wymagane dokumenty

wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Forma załatwienia sprawy

pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku wysyłane pocztą

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów.

Etapy postępowania  przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 • negocjacje warunków umowy,
 • przedłożenie i podpisanie wskazanej formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków,
 • podpisanie umowy w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • przedstawienie przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy,
 • rozliczenie i wydatkowanie przyznanych środków

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 2046 z późn. zm.);

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 93)

 

Dane adresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Długosza 114
Telefon: 34 317 44 00
Fax: 34 317 13 45
 
e-mail:
www.klobuck.praca.gov.pl
NIP: 574-134-57-69
REGON: 151526009
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj: 23
W tym miesiącu: 2747
Wszystkich odwiedzin: 372259
Polityka prywatności