Dział Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

ZŁOŻENIE OFERTY PRACY


Zgłoszenie krajowej oferty pracy w danym powiatowym urzędzie pracy jest dokonywane przez pracodawcę krajowego pisemnie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:

 1. zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów  do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną;
 2. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenia praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.
 3. jeżeli zgłoszenie krajowej oferty pracy nie będzie zawierało wszystkich danych wymaganych w ofercie pracy oraz jeżeli pracodawca zgłosił tą  ofertę do realizacji do innego powiatowego urzędu pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

Przy zgłaszaniu oferty pracy przez pracodawcę po raz pierwszy niezbędne są NIP, REGON oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z rejestru przedsiębiorców tj. CEIDG (Centralna Ewidencja I Informacja O Działalności Gospodarczej). Powyższe dokumenty pozwalają na rejestrację pracodawcy w bazie komputerowej oraz możliwość realizacji oferty.

FORMA I MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

W celu złożenia oferty pracy należy wypełnić druk zgłoszenia oferty pracy.
Zgłoszenie krajowej oferty pracy powinno zawierać następujące dane:

 • pełna nazwa pracodawcy (zgodna z zaświadczeniem GUS),
 • wyczerpujące dane teleadresowe pracodawcy,
 • nazwisko i imię pracodawcy lub osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktu oraz stanowisko wskazanej osoby,
 • preferowaną formę kontaktów oraz numer telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości, - REGON, PKD (zamieszczone w zaświadczeniu GUS),
 • NIP,
 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
 • informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,
 • liczba obecnie zatrudnionych pracowników,
 • nazwę zawodu i kod zawodu według kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy określonej przez ministra,
 • nazwa stanowiska,
 • liczba wolnych miejsc pracy, w tym liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • ogólny zakres obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj proponowanej umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • informację o systemie i rozkładzie czasu pracy,
 • sposób kontaktu kandydatów z pracodawcą,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
 • system wynagradzania,
 • data rozpoczęcia zatrudnienia,
 • okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę,
 • oznaczenia, czy oferta jest ofertą pracy tymczasowej (dot. agencji zatrudnienia),
 • informację o oczekiwaniach pracodawcy wobec kandydatów do pracy (poziom wykształcenia, umięjętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości),
 • okres aktualności oferty,
 • częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę (do ustalenia tel. z pośrednikiem pracy),
 • stwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju,
 • informację o możliwości upowszechniania danych identyfikujących pracodawcę,
 • informację o przekazaniu oferty pracy do wskazanych urzędów pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach,
 • oznaczenia czy pracodawca jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem kandydatów z państw EOG.

W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy w na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej ofert, zwanej "ofertą pracy dla obywateli EOG" poza w/w danymi musi zawierać następujące informacje:

 • wymagania w zakresie znajomości języka polskiego, z określeniem poziomu jego znajomości,
 • wymagania dotyczące języka, w jakim kandydaci z państw EOG zainteresowani ofertą pracy, mają przekazywać pracodawcy podanie o pracę, życiorys lub inne wymagane dokumenty,
 • informację o możliwości zapewnienia pracownikowi zakwaterowania lub wyżywiania z informacją, kto ponosi koszty w tym zakresie,
 • informację o możliwości i warunkach sfinansowania lub dofinansowania kasztów podróży lub przeprowadzki, ponoszonych przez pracownika,
 • informację o przyczynach wykonywania pracy w innym miejscu niż siedziba pracodawcy krajowego, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji,
 • nazwę państw EOG, w których oferta ma zostać dodatkowo upowszechniona,
 • inne informacje niezbędne ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Powyższe dane są niezbędne do uruchomienia i realizacji oferty pracy.
W celu pobrania druku zgłoszenia oferty pracy oraz złożenia oferty pracy należy zgłosić się do pok. 210 - I piętro w godz. 730 -1500.
Oferty pracy dla pracodawcy zarejestrowanego w komputerowej bazie pracodawców w PUP w Kłobucku mogą być zgłoszone osobiście, drogą pocztową,faksem (34 317 13 45), email:
lub drogą online www.pupklobuck.pl  w zakładce Pracodawcy - zgłoś ofertę pracy.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (zamknięta oferta pracy).
Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowaniem zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy.
Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację (zamknięta oferta pracy), może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania pracodawcy określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie kompletnej oferty pracy następuje niezwłocznie.
Zgłoszona oferta jest ważna przez okres ustalony uprzednio z pracodawcą lub zwyczajowo przez okres 30 dni, ewentualnie do daty jej dezaktualizacji bądź zrealizowania. W przypadku chęci przedłużenia aktualności oferty pracy prosimy o kontakt z pośrednikami pracy.
W przypadku dezaktualizacji oferty pracy należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Urząd Pracy.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017.1065 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r., Nr 177, poz. 1193)

UWAGI:  
Obsługa pracodawców odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1500, pok. 210 I piętro.
Informacje w sprawie składania ofert pracy: tel. (34) -317-44-27; (34) -317-44-28; (34) -317-44-29;

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Istnieje możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców – obywateli państw sąsiadujących z Polską (dotyczy to Armenii, Białorusi, Mołdowy, Rosji, Gruzji i Ukrainy) bez zezwolenia na pracę w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, pod warunkiem posiadania przez nich oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, które to oświadczenie jest rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, właściwym  ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania pracodawcy.

Oświadczenie jest rejestrowane w celu przedłożenia przez cudzoziemca ubiegającego się  o wydanie wymaganej wizy (z oznaczeniem: cel wydania – 08) w polskiej placówce konsularno–dyplomatycznej w miejscu stałego zamieszkania. Pracodawca poza oświadczeniem o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zapoznaniem się z i podpisaniem pouczenia o konsekwencjach prawnych powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, podpisuje umowę o pracę z cudzoziemcem,  bez ingerencji powiatowego urzędu pracy. Oświadczenia muszą być wypełnione czytelnie, bez śladów powielania, skreśleń oraz wpisów kilkoma charakterami pisma, w przeciwnym razie nie zostaną zarejestrowane.
Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi, by ten przedłożył go w placówce dyplomatyczno - konsularnej w miejscu stałego zamieszkania, natomiast kopia pozostaje w Urzędzie Pracy.
Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia w/w cudzoziemców zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

Przy rejestracji należy dostarczyć czytelnie i prawidłowo wypełniony druk oświadczenia oraz druk pouczenia.

W przypadku rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom podmiot składający oświadczenie bezzwłocznie zawiadamia o tym fakcie PUP, w którym rejestrował w/w oświadczenie na stosownym druku.

FORMA I MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

W celu zarejestrowania OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY należy dostarczyć jego druk w dwóch egzemplarzach wraz z podpisanym POUCZENIEM DLA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI do pok. 210, I piętro w godz. 730 -1500.
Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rejestracja prawidłowo i czytelnie wypełnionego OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY następuje niezwłocznie.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną zatrudnienia jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz. 919 z późn. zm.).

UWAGI:
Rejestracja oświadczeń - od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1500, pok. 210 I piętro.
Informacje w sprawie OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY: tel. (34) -317-44-27; (34) -317-44-29

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU PRZEZ PRACODAWCĘ ZAINTERESOWANEGO POMOCĄ PUP W KŁOBUCKU W DOBORZE KANDYDATÓW DO PRACY LUB INDYWIDUALNYM ROZWOJU ZAWODOWYM

Pracodawca może uzyskać bezpłatną pomoc doradcy zawodowego w:
a/ doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy;
b/ we wspieraniu własnego rozwoju zawodowego i swoich pracowników poprzez uzyskanie porad zawodowych (wniosek). 

Dane adresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Długosza 114
Telefon: 34 317 44 00
Fax: 34 317 13 45
 
e-mail:
www.klobuck.praca.gov.pl
NIP: 574-134-57-69
REGON: 151526009
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj: 45
W tym miesiącu: 2769
Wszystkich odwiedzin: 372281
Polityka prywatności