Aktualności

UWAGA!!!

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w chwili obecnej jest niedostępna z powodu działań o charakterze administracyjnym. Za utrudnienia przepraszamy. Do momenty zakończenia ww prac wszelkie aktualności będą umieszczane poniżej. W sprawie wniosków do aktualnych naborów prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem (34 317 44 00).


Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, iż nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych w ramach:

 • projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV)” w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER,
 • projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (IV)” w ramach Działania 7. 2 RPO,
 • środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie  programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

prowadzony będzie do dnia 05.07.2019r. do godziny 14.00.

Skrócenie terminu przyjmowania i wydawania wniosków spowodowane jest dużą liczbą złożonych wniosków przekraczających liczbę posiadanych miejsc staży.


Wszelkie aktualności i informacje o wolnych naborach na poszczególne formy aktywizacji w ramach ogłaszanych programów współfinansowanych ze środków FP, PFRON, EFS umieszczane są tutaj


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114, 42-100 Kłobuck, reprezentowany przez Dyrektora PUP w Kłobucku - tel. kontaktowy 34 3174400, e- mail .
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - .
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g RODO.
 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt.9 RODO, niż upoważnione na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt PUP Kłobuck..
 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeśli zdaniem Pana/Pani, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jest obligatoryjne.
 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora danych osobowych.

 UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną są udzielane wyłącznie w sytuacji, kiedy e-mail zawiera przynajmniej temat wiadomości oraz imię i nazwisko osoby piszącej.
 
 

Dane adresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Długosza 114
Telefon: 34 317 44 00
Fax: 34 317 13 45
 
e-mail:
www.klobuck.praca.gov.pl
NIP: 574-134-57-69
REGON: 151526009
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj: 89
W tym miesiącu: 3544
Wszystkich odwiedzin: 361338
Polityka prywatności